3.třída

 

„Naše děti mají ručičky – a ty musejí stále něco dělat. Naše děti mají nožičky – a ty chvilku nepostojí, stále by chtěly běhat nebo alespoň chodit. A kromě tělíček mají naše děti také hlavičky, které myslí, povídají, dívají se, prostě vnímají celý okolní svět.“ (Karel Čapek)

 

Naše třída se nachází v 1. patře je heterogenní a máme zde zapsaných 21 dětí.

Třídní vzdělávací program vychází ze školního vzdělávacího programu s názvem Jaro, léto podzim, zima a je zpracován v souladu se zásadami Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Témata vzdělávaní a činnosti volíme tak, aby byla dětem blízká, přirozeně motivující, snadno uchopitelná a přehledná. Činnostmi rozvíjíme všechny oblasti dětské osobnosti. V maximální možné míře využíváme prožitkové učení (dle Josepha Cornella), abychom co nejvíce omezili předávání hotových poznatků a slovních poučení.

V naší třídě je dostatečný prostor pro tělovýchovnou chvilku i poobědovou relaxaci a odpočinek. Každý týden chodíme na velké cvičení do tělocvičny, která je součástí MŠ. Máme i vlastní keramickou dílnu a tvoříme z hlíny úžasné věci. Třída je vybavená dostatečným množstvím didaktických pomůcek a rozmanitého materiálu. Vybavení třídy se postupně a dle potřeby neustále rozšiřuje a obměňuje. Nábytek je a všechny činnosti jsou variabilní a dětem snadno přístupný. Pracujeme se všemi dětmi individuálně a dle jejich potřeb. Činnosti nabízíme také po obědě (po poledním odpočinku), kde si děti rozvíjejí a osvojují potřebné dovednosti nejen pro školu, ale i pro život.

Velký důraz klademe na environmentální výchovu. Ve třídě máme proto environmentální koutek, který je vybaven vhodnými pomůckami, nářadím, didaktickým i přírodním materiálem a knihami o přírodě. Ve třídě a na terase pečujeme o zelené rostliny a ve vyvýšeném záhonku pěstujeme bylinky a zeleninu. Máme velkou zahradu s vlastním lesíkem a rybníčkem. Využíváme dešťovou vodu na zalévání záhonků i ovocných stromů a keřů. Chodíme na výlety a procházky do Riegrových sadů a Rajské zahrady. Pořádáme spoustu třídních a školních akcí, ale i besedy pro rodiče.

Snažíme se pro děti a jejich rodiče vytvářet pohodové prostředí pomocí vzájemné spolupráce, součinnosti, empatie, komunikace dítě-dítě, dítě – dospělý, dospělý – dítě, dospělý – dospělý. Rozvíjíme partnerské vztahy s rodiči na základě vzájemné důvěry, tolerance, respektu, otevřenosti a informovanosti. Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, k vědomí osobní odpovědnosti za vlastní zdraví i za stav svého nejbližšího okolí.