Plán dlouhodobého rozvoje

 

 

Dnešní děti vyjdou ze školy 2l.století. Akcent na samostatnost a tvořivost dítěte počítá s tím, že u nás získané poznatky – vlastnosti mu umožní nové, neznámé nároky v budoucnu zvládnout a vyrovnat se s nimi.

Výchovně vzdělávací program bude realizován ve třídách smíšených věkových skupin, dle osobnostně orientovaného modelu předškolního vzdělávání a zaměřujeme se na posílení estetických složek předškolní výchovy.

ŠVP – „Od podzimu do léta učíme se od světa“

Dítě bude dosahovat v tomto procesu nových zkušeností v průběhu výchovně vzdělávacího procesu 

  • vlastním výkonem,
  • dle svých schopností,
  • individuálním stylem.

Kurikulum naší školy bude vycházet z osobnostního přístupu.

Vzdělávací cíle:

  • napomáhat sociálnímu vývoji,
  • výchova ke zdravému životnímu stylu (projekt dětský úsměv),
  • důraz na celkový citový, morální a charakterový vývoj.

Prostředky: činnost, tvořivost, rozvoj individuality dítěte, nezávaznosti, zájmy – široká nabídka.

Výběr a struktura cílů bude s ohledem na věkové a individuální zvláštnosti a podmínky konkrétní skupiny dětí realizována učitelkami ve třídách pomocí situačních plánů – projektů „šitých na míru“, podle potřeb a zájmu dětí v dané skupině.

Při realizaci projektů ve smíšené věkové skupině všech tříd, bude hojně využíváno her, tvorby aktivního – podnětného, živého a radostného prostředí.
ZÁVĚR:Snahou realizovat obsah – cíle tohoto výhledového plánu je připravit dítě odcházející z naší mateřské školy s internátní péčí na úspěšné převzetí rolí ve společnosti, až bude jednou dospělé. Aby:

  • pochodilo a orientovalo se v současném světě,
  • chápalo druhé, ale pochopilo i samo sebe,
  • vědělo, co je zodpovědné,
  • stalo se samostatným.