Veřejné zakázky

 **********

Zde budou zveřejněny detailní informace o veřejných zakázkách dle zákona č.134/2016 sb.

**********

V Ý Z V A

k podání nabídky

na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 001/2017

s názvem „Repase oken budovy“

1/ zadavatel

název:           Mateřská škola s internátní péčí, Praha 2, Španělská 16

sídlo:             Španělská 1778/16

IČ:                 70890897

kontaktní osoba: Jana Novotná, ředitelka školy

2/  místo plnění zakázky

 Mateřská škola s internátní péčí, Praha 2, Španělská16

3/ údaje pro vyzvednutí zadávací dokumentace

adresa:         Španělská 1778/16 120 00 Praha 2

odpovědná osoba:   Jana Novotná

4/ předmět veřejné zakázky / předpokládaná hodnota

Zadavatel deklaruje, že na realizaci této zakázky má v rozpočtu částku 350.000,- Kč včetně DPH. Nabídky, které překročí tento limit, nebude zadavatel vůbec hodnotit. Zadavatel prohlašuje, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen zákon), která je ve smyslu ust. § 31 zákona zadávána mimo režim zákona, a pokud je tedy v této výzvě odkazováno na zákon nebo jsou v tomto zadávacím řízení použity instituty zákona, jedná se pouze o obdobné použití, které neznamená, že by se zadavatel rozhodl dobrovolně postupovat dle zákona a zadávat tuto zakázku v jednom ze zadávacích řízení upravených v zákoně.

Popis, specifikace zakázky:

Předmětem zakázky je repase oken budovy.

Zakázka obsahuje zejména:

 • opalování, broušení, tmelení, základní nátěr, vrchní nátěr, u mříží antikorozní nátěry na základě povinné prohlídky místa plnění
 • součástí zakázky bude demontáž a následná montáž krytů na topení
 • součástí zakázky bude demontáž a následná montáž krytů na topení
 • důkladné oblepení a přikrytí, úklid pracoviště

Uchazeči provedou při prohlídce místa plnění vlastní zaměření.

Dílo bude provedeno v souladu s platnými stavebně technickými normami. Dodavatel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost, ve lhůtách, za cenu a podle podmínek SOD (smlouva o dílo).

Zadavatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně dohodnutou cenu.

5/  podmínky realizace 

 • Při provádění prací nesmí být poškozeny ani znečištěny objekty, komunikace a jiná zařízení budovy, stavební materiál nesmí být skladován ve společných prostorách budovy.
 • Zajistit účinná opatření k ochraně majetku zadavatele, dodržovat režim uzamykání objektu apod.
 • Záruční doba na stavební práce bude sjednána v SOD a záruční doba na dodaný materiál bude v souladu se zárukou výrobců.
 • Dodání všech písemností, předání veškerých atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, protokolů o zkouškách, revizí apod.
 • Při pracích na plnění zakázky budou respektovány požadavky zadavatele a jeho pověřených zástupců.
 • Dodavatel bude dbát na dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti všech osob v prostoru prováděných prací.
 • Zadavatel požaduje naprosto korektní a vstřícné jednání všech řemeslníků a dalších reprezentantů dodavatele.
 • Dodavatel zajistí po celou dobu provádění prací přítomnost odpovědné osoby, řídící průběh všech prací.

6/  platební podmínky

 Limitní cena díla je 350.000,- Kč včetně DPH.

Po dokončení a předání díla, včetně odstranění vad a nedodělků, vystaví zhotovitel celkovou fakturu. Faktura bude doložena detailním rozpisem provedených prací a dodávek.

Zadavatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl nárok, a započítat tyto úhrady, které náleží dodavateli dle příslušných ustanovení smlouvy. Splatnost faktury je 14 dní ode dne doručení zadavatele.

 7/  termín plnění:

předpokládané zahájení plnění zakázky:                     01.07.2017

předpokládané ukončení plnění zakázky:                   18.08.2017

Dodavatel bere na vědomí, že zadavatel je školskou příspěvkovou organizací. Z toho vyplývá požadavek zadavatele na plnění výhradně v době školních prázdnin.

Zadavatel upozorňuje, že výše uvedená předpokládaná doba plnění nemůže být v žádném případě překročena.

8/ požadavky na kvalifikaci:

 Účastník v této veřejné zakázce malého rozsahu prokáže splnění kvalifikace předložením čestného prohlášení, jehož doporučený vzor tvoří přílohu č. 1 této výzvy a kterým účastník čestně prohlásí, že splňuje tyto požadavky na kvalifikaci:

a/ základní způsobilost ve smyslu § 74 zákona

b/ profesní způsobilost:

 • dodavatel je zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje
 • dodavatel je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují
 • dodavatel je členem profesní samosprávné komory nebo jiné profesní organizace, je-li takové členství pro plnění veřejné zakázky na služby jinými právními předpisy vyžadováno
 • dodavatel je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována

c/ technickou kvalifikaci, tedy že dodavatel realizoval alespoň 2 zakázky obdobného charakteru, to znamená, že nejméně 2 krát zhotovil předmět této zakázky – repase oken.

Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat od vybraného dodavatele před podpisem smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokumentů, které jsou předmětem čestného prohlášení výše – zejména:

 • výpis z obchodního rejstříku, z živnostenského rejstříku či jiné evidence
 • seznam referenčních zakázek, včetně kontaktu na objednatele referenční zakázky
 • 9/  požadavky na zpracování nabídky / obchodní podmínky

Nabídka musí obsahovat:

9.1       a/ obchodní jméno/název/jméno a příjmení

           b/ jméno pracovníka oprávněného za dodavatele jednat

           c/ adresa, sídlo účastníka

           d/ IČ, DIČ

           e/ telefon, e-mail

           f/ bankovní spojení a číslo účtu účastníka

          h/ délku záruky

9.2       čestné prohlášení prokazující kvalifikaci

 Součástí nabídky /v textu smlouvy/ musí být prohlášení účastníka, že obsahem nabídky není obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku a že účastník bere na vědomí, že případná smlouva /objednávka/ vzešlá z tohoto zadávacího řízení podléhá v souladu se zákonem 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejnění v registru smluv, které zajistí zadavatel.

10/  nabídková cena:

Účastník uvede v nabídce pevně stanovenou cenu bez DPH a včetně DPH.

11/ kritéria hodnocení, pravidla pro hodnocení nabídek:

 Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, která se hodnotí na základě nejvýhodnějšího poměru počtu repasovaných oken, nabídkové ceny a kvality.

Zadavatel stanovil následující kritérium hodnocení:

Základním hodnotícím kritériem je nejvyšší počet repasovaných oken.

Hodnotící komise provede hodnocení nabídek podle výše nabídkových cen a počtu repasovaných oken jednotlivých uchazečů tak, že sestaví pořadí uchazečů od prvého k poslednímu a ohledem na výši nabídnuté ceny a počtu repasovaných oken.

Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je pak ta, která nabízí nejvyšší počet repasovaných oken a zároveň nejnižší nabídkovou cenu vč. DPH.

 12/ místo a lhůta pro podání nabídek

Způsob podání – nabídka musí být podána v písemné formě v  řádně uzavřené obálce, opatřené razítkem účastníka přes přelep a označené heslem:

 NEOTEVÍRAT – ZAKÁZKA č. 001/2017

Mateřská škola s internátní péčí, Praha 2, Španělská 16

„Repase oken budovy“

Místo podání – nabídky lze podat doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu zadavatele

Mateřská škola s internátní péčí, Praha 2, Španělská16 – ředitelna 2.patro

Lhůta pro podání nabídky – končí dne 19.6.2017  v 10:00 hodin, to znamená, že nabídka musí být doručena prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně nejpozději do 10:00 hodin.

13/ prohlídka místa realizace

Prohlídka místa plnění se koná 1.6.2017 ve 14:00 hod.

Prohlídka místa plnění je povinná!! Součástí nabídky bude potvrzení o účasti na kontrolní prohlídce (příloha č.3 této výzvy), které bude podepsáno pověřeným pracovníkem zadavatele. Účastník, který neprovede zaměření a prohlídku na místě stavby bude ze zadávacího řízení vyloučen.

14/ práva zadavatele

a/    Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, případně zrušit řízení na zadání zakázky.

b/    Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna (včetně dalších dokladů a příloh).

c/    Účastník nese veškeré náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.

d/    Dodavatel se upozorňuje, že městská část Praha 2 je na základě ustanovení § 2 odst. 1 a ustanovení § 4 zákona č. 106/1999 Sb. subjektem povinným poskytovat na žádost třetí osoby informace, vztahující se k působnosti MČ Praha 2 a že v případě uzavření smlouvy je zadavatel povinen uveřejnit smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Praze dne: 19.5.2017                                                                                                            ……………………………………….

                                                                                                                                                        Podpis oprávněné osoby

Přílohy:

č. 1 – čestné prohlášení o splnění kvalifikace

č. 2 – nabídková cena

č. 3 – protokol o potvrzení účasti na prohlídce místa plnění

č. 4 – čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

č. 5 – čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit veřejnou zakázku

 

 

**********

 

V Ý Z V A

k podání nabídky

na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 002/2017

s názvem „Oprava zabezpečovacího systému“

 

 

1/ zadavatel

název:           Mateřská škola s internátní péčí, Praha 2, Španělská 16

sídlo:             Španělská 1778/16

IČ:                 70890897

kontaktní osoba: Jana Novotná, ředitelka školy

2/  místo plnění zakázky

Mateřská škola s internátní péčí, Praha 2, Španělská16

 

3/ údaje pro vyzvednutí zadávací dokumentace

adresa:         Španělská 1778/16 120 00 Praha 2

odpovědná osoba:   Jana Novotná
4/ předmět veřejné zakázky / předpokládaná hodnota

Zadavatel deklaruje, že na realizaci této zakázky má v rozpočtu částku 330.000,- Kč včetně DPH. Nabídky, které překročí tento limit, nebude zadavatel vůbec hodnotit.Zadavatel prohlašuje, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen zákon), která je ve smyslu ust. § 31 zákona zadávána mimo režim zákona, a pokud je tedy v této výzvě odkazováno na zákon nebo jsou v tomto zadávacím řízení použity instituty zákona, jedná se pouze o obdobné použití, které neznamená, že by se zadavatel rozhodl dobrovolně postupovat dle zákona a zadávat tuto zakázku v jednom ze zadávacích řízení upravených v zákoně.

Popis, specifikace zakázky:

Předmětem zakázky je oprava zabezpečovacího systému dle vlastního návrhu dodavatele.

Zakázka obsahuje zejména:

       A)  Kamerový systém

 • Dodávka barevných venkovních kamer vč. montáže
 • Záznamové zařízení pro kamery, harddisk
 • Rozvody potřebných kabelů vč. potřebného materiálu
 • Kompletní montáž všech potřebných komponentů
 • Programování
 • Školení obsluhy
 • Doprava
 • B) Zabezpečovací systém
 • Hybridní ústředna vybavena moderním způsobem komunikace, vnitřní pamětí, zálohovacím zdrojem
 • Bezdrátový kouřový detektor
 • Bezdrátový detektor pohybu
 • Siréna vnitřní i venkovní
 • Kompletní montáž všech potřebných komponentů
 • Programování
 • Školení obsluhy
 • Doprava

Uchazeči provedou při prohlídce místa plnění vlastní zaměření.

Dílo bude provedeno v souladu s platnými stavebně technickými normami. Dodavatel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost, ve lhůtách, za cenu a podle podmínek SOD (smlouva o dílo).

Zadavatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně dohodnutou cenu.

 

5/  podmínky realizace

 • Při provádění prací nesmí být poškozeny ani znečištěny objekty, komunikace a jiná zařízení budovy, stavební materiál nesmí být skladován ve společných prostorách budovy.
 • Zajistit účinná opatření k ochraně majetku zadavatele, dodržovat režim uzamykání objektu apod.
 • Záruční doba na stavební práce bude sjednána v SOD a záruční doba na dodaný materiál bude v souladu se zárukou výrobců.
 • Dodání všech písemností, předání veškerých atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, protokolů o zkouškách, revizí apod.
 • Při pracích na plnění zakázky budou respektovány požadavky zadavatele a jeho pověřených zástupců.
 • Dodavatel bude dbát na dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti všech osob v prostoru prováděných prací.
 • Zadavatel požaduje naprosto korektní a vstřícné jednání všech řemeslníků a dalších reprezentantů dodavatele.
 • Dodavatel zajistí po celou dobu provádění prací přítomnost odpovědné osoby, řídící průběh všech prací

6/  platební podmínky

Limitní cena díla je 330.000,- Kč včetně DPH.

Po dokončení a předání díla, včetně odstranění vad a nedodělků, vystaví zhotovitel celkovou fakturu. Faktura bude doložena detailním rozpisem provedených prací a dodávek.

Zadavatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl nárok, a započítat tyto úhrady, které náleží dodavateli dle příslušných ustanovení smlouvy. Splatnost faktury je 14 dní ode dne doručení zadavatele.

7/  termín plnění
předpokládané zahájení plnění zakázky:                     01.07.2017

předpokládané ukončení plnění zakázky:                   18.08.2017

Dodavatel bere na vědomí, že zadavatel je školskou příspěvkovou organizací. Z toho vyplývá požadavek zadavatele na plnění výhradně v době školních prázdnin.

Zadavatel upozorňuje, že výše uvedená předpokládaná doba plnění nemůže být v žádném případě překročena.
8/ požadavky na kvalifikaci: 

Účastník v této veřejné zakázce malého rozsahu prokáže splnění kvalifikace předložením čestného prohlášení, jehož doporučený vzor tvoří přílohu č. 1 této výzvy a kterým účastník čestně prohlásí, že splňuje tyto požadavky na kvalifikaci:
a/ základní způsobilost ve smyslu § 74 zákona

b/ profesní způsobilost:

 • dodavatel je zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje
 • dodavatel je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují
 • dodavatel je členem profesní samosprávné komory nebo jiné profesní organizace, je-li takové členství pro plnění veřejné zakázky na služby jinými právními předpisy vyžadováno
 • dodavatel je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována

c/ technickou kvalifikaci, tedy že dodavatel realizoval alespoň 2 zakázky obdobného charakteru, to znamená, že nejméně 2 krát zhotovil předmět této zakázky – oprava zabezpečovacího systému.

Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat od vybraného dodavatele před podpisem smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokumentů, které jsou předmětem čestného prohlášení výše – zejména:

 • výpis z obchodního rejstříku, z živnostenského rejstříku či jiné evidence
 • seznam referenčních zakázek, včetně kontaktu na objednatele referenční zakázky

9/  požadavky na zpracování nabídky / obchodní podmínky

Nabídka musí obsahovat:

9.1       a/ obchodní jméno/název/jméno a příjmení

b/ jméno pracovníka oprávněného za dodavatele jednat

c/ adresa, sídlo účastníka

d/ IČ, DIČ

e/ telefon, e-mail

f/ bankovní spojení a číslo účtu účastníka

h/ délku záruky
9.2       čestné prohlášení prokazující kvalifikaci

 Součástí nabídky /v textu smlouvy/ musí být prohlášení účastníka, že obsahem nabídky není obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku a že účastník bere na vědomí, že případná smlouva /objednávka/ vzešlá z tohoto zadávacího řízení podléhá v souladu se zákonem 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejnění v registru smluv, které zajistí zadavatel.

10/  nabídková cena:

Účastník uvede v nabídce pevně stanovenou cenu bez DPH a včetně DPH.
11/ kritéria hodnocení, pravidla pro hodnocení nabídek:

 Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, která se hodnotí na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny, rozsahu díla a kvality.

Základním hodnotícím kritériem je nabídková cena.

Hodnotící komise provede hodnocení nabídek podle výše nabídkových cen tak, že sestaví pořadí uchazečů od prvého k poslednímu a ohledem na výši nabídnuté ceny.

Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je pak ta, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu vč. DPH za srovnatelný rozsah dodávky.
12/ místo a lhůta pro podání nabídek

Způsob podání – nabídka musí být podána v písemné formě v  řádně uzavřené obálce, opatřené razítkem účastníka přes přelep a označené heslem:

 

NEOTEVÍRAT – ZAKÁZKA č. 002/2017

Mateřská škola s internátní péčí, Praha 2, Španělská 16

„ Oprava zabezpečovacího systému “

Místo podání – nabídky lze podat doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu zadavatele

Mateřská škola s internátní péčí, Praha 2, Španělská16 – ředitelna 2.patro

Lhůta pro podání nabídky – končí dne 26.6.2017  v 10:00 hodin, to znamená, že nabídka musí být doručena prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně nejpozději do 10:00 hodin.

13/ prohlídka místa realizace

Prohlídka místa plnění se koná 9.6.2017 v 10:00 hod.

Prohlídka místa plnění je povinná!! Součástí nabídky bude potvrzení o účasti na kontrolní prohlídce (příloha č.3 této výzvy), které bude podepsáno pověřeným pracovníkem zadavatele.

Účastník, který neprovede zaměření a prohlídku na místě stavby bude ze zadávacího řízení vyloučen.
14/ práva zadavatele

a/    Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, případně zrušit řízení na zadání zakázky.

b/    Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna (včetně dalších dokladů a příloh).

c/    Účastník nese veškeré náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.

d/    Dodavatel se upozorňuje, že městská část Praha 2 je na základě ustanovení § 2 odst. 1 a ustanovení § 4 zákona č. 106/1999 Sb. subjektem povinným poskytovat na žádost třetí osoby informace, vztahující se k působnosti MČ Praha 2 a že v případě uzavření smlouvy je zadavatel povinen uveřejnit smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

 

 

V Praze dne: 1.6.2017                                                                                                                                    ……………………………………….

Podpis oprávněné osoby

 

 

přílohy:

č.1 – vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace

č.2 – nabídková cena

č.3 – protokol o potvrzení účasti na prohlídce místa plnění

č.4 – čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

č.5 – čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit veřejnou zakázku